กิจกรรม

บรรยากาศงานปฐมนิเทศทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

บรรยากาศงานปฐมนิเทศทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดงานประชุมการปฐมนิเทศนักวิจัย ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ปีงบประมาณ 2561

การพัฒนาโจทย์วิจัย ณ จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสงขลา

การพัฒนาโจทย์วิจัย ณ จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสงขลา

ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” รายงานการพัฒนาโจทย์วิจัย ณ จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด