Uncategorized

รายงานกิจกรรมการติดตามประเมินผล แผนงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดถังความดันแบบอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรณีศึกษา: หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร ต.ศีรษะทอง อ.เมือง จ.นครปฐม” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

รายงานกิจกรรมการติดตามประเมินผล แผนงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดถังความดันแบบอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรณีศึกษา: หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร ต.ศีรษะทอง อ.เมือง จ.นครปฐม” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

______แผนงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดถังความดันแบบอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ สำหรับการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรณีศึกษา: หจก.เพิ่มทรัพย์ฟู้ดการเกษตร ต.ศีรษะทอง อ.เมือง จ.นครปฐม” เป็นแผนงานวิจัยหนึ่งที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558