รายละเอียดทุนวิจัย

กรอบวิจัยและประกาศทุนวิจัย

———-ทุนวิจัยของ “สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)” เป็นทุนวิจัยที่มีระยะเวลาให้นักวิจัยทำการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งลักษณะของโครงการวิจัยที่เสนอขอมีอยู่ 2 ประเภทคือ

    • ประเภทแผนงาน
    • ประเภทโครงการเดี่ยว

———-โดยข้อบังคับหลักของทุนวิจัยนี้ ทางนักวิจัยจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จริง

——-

กระบวนการดำเนินการ

———-ขั้นตอนการดำเนินงานของการขอรับทุนวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การส่งข้อเสนอขอรับทุนวิจัยโดยการส่งเอกสารโครงการขอรับทุนวิจัย และการลงทะเบียนออนไลน์ขอรับทุนวิจัยผ่านระบบ NRMS ของทาง “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th
2. โครงการที่ผ่านระบบ NRMS จะถูกคัดกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3. ประกาศผลโครงการที่ผ่านผลการพิจารณา
4. เริ่มเซ็นต์สัญญาดำเนินการวิจัยโครงการ พร้อมทั้งเริ่มนับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน
5. นัดประชุมเพิ่มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการรอบ 2 เดือน พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 2 เดือน
6.นัดประชุมเพิ่มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการรอบ 6 เดือน พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
7. นัดประชุมปิดโครงการเมื่อครบกำหนด 12 เดือน พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์รอบ 12 เดือน

*** ข้อจำกัดในการขอทุนวิจัย : หากนักวิจัยมีการรับทุนวิจัยของทาง “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ในปีนั้นอยู่แล้ว จะไม่สามารถขอรับทุนวิจัยของทาง “สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)” ในปีเดียวกันได้ ***

——–