ติดต่อเรา

 สำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ที่อยู่ : ห้อง 216 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-8131, 093-183-3367, 097-995-3296

E-mail : trf.dgji@gmail.com

Facebook : TRFSME