การพัฒนาโจทย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2561

การหารือกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางสำนักประสานงานโครงการวิจัยฯ และฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้รับเชิญจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยทางด้านวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทุนวิจัยของทาง สกว. ทั้งนี้ทางอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พาเยี่ยมชม ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การติดตามประเมินผลโครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากข้าวไข่มอริ้น”
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางสำนักประสานฯ และฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้เข้าสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการ (คุณกรกนก รักษ์รงค์) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาข้าวแซมดิน จากการสอบถามเบื่องต้นทางผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ชาข้าวเปลือก ซึ่งการบริโภคจะต้องผ่านการต้ม โดยงานวิจัยได้เข้ามาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถบริโภคได้โดยการแช่น้ำร้อน ซึ่งหลังจากงานวิจัยทางผู้ประกอบการไม่ได้มีการนำงานวิจัยไปใช้ต่ออย่างจริงจัง เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยุ่งยาก และผลิตได้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจะต้องนำข้าวไปผ่านกระบวนการคั่วด้วยกระทะ

แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้มีการจำหน่ายเป็นสินค้าอยู่บ้างกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้มีความพยายามเพื่อขยายโดยการนำไปจัดแสดงตามงานต่างๆ โดยความเห็นต่อจากทางผู้ประกอบการเสนอแนะว่า หากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความสะดวกมากขึ้นและสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น

การติดตามประเมินผลโครงการ “การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิดิจิทัล:กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้”
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางสำนักประสานฯ และฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้เข้าสัมภาษณ์กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง (คุณสุชาดา ม้าแก้ว) จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นทางนักวิจัยได้มีการนำแบบลายผ้าทอไปกระจายข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ของสมาชิกกล่าวว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี มียอดขายของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ทางนักวิจัยจะมีการจัดการนำระบบมาติดตั้งให้กับทางกลุ่มและคาดว่าจะมีการสอนการใช้งานระบบให้กับทางกลุ่ม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยทางกลุ่มเอง ทั้งนี้ทางกลุ่มยังมีความต้องการให้มีการพัฒนาลายทอให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น หรือมีการทำ “ลายผ้า”