กรอบวิจัย

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์
———-มุ่งเน้นให้ได้งานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ ประกอบด้วย

 • เพื่อให้เกิดการแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถดำเนินงานได้เองอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้มีกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่สามารถขยายสู่แนวทางในการสร้างพันธมิตรและเครือข่าย รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอัญมณีและครื่องประดับ เซรามิก สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานวิจัยด้วยการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่ทรงประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

กรอบวิจัย

 

กรอบที่ 1  การพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

1. นครอัญมณี

 • การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยด้านนโยบาย กฏระเบียบ การตลาด (Marketing) การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Branding) การเงิน การเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยีการผลิต ครอบคลุมกระบวนการตั่งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ วัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
 • การวิจัยเชิงพัฒนาบุคคลากร สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ที่เหมาะสมกับชุมชนอุตสาหกรรมท้องถิ่น

2. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเงินและโลหะมีค่าอื่นๆ

 • เทคโนโลยีการผลิต การหล่อขึ้น การรูป ลดตำหนิ (defect) การเคลือบผิว และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
 • เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุผงและต้นน้ำอื่นๆ วัสดุทดแทน วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานโลหะมีค่า
kkkk
กรอบที่ 2   การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกชุมชน และสิ่งทอ

1. เซรามิกชุมชน

 • สถานภาพของอุตสาหกรรมและความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยีการผลิต การลดพลังงานที่ใช้ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2. สิ่งทอ

 • เทคโนโลยีการผลิต การลดพลังงานที่ใช้ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีวัสดุ การส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติและสีย้อมธรรมชาติ
hhhhh
กรอบที่ 3 การพัฒนานโยบาย เทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุน SME ทั้งระบบ

1. วิจัยเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการตลาด

 • Digital Economy & Digital Society การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ SME บนฐานเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การตอบสนองของ SME ต่อแนวนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ SME ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และ Start-up
 • มาตรฐานเชิงนโยบาย กฎระเบียบ และการตลาด เพื่อสนับสนุน SME ทั้งระบบ

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสะอาด และเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อตอบสนอง SME

 • การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีระดับเทคโนโลยีและต้นทุนที่เหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานใน SME ได้ทันที
 • เครื่องจักรกล เครื่องมือ และวัสดุทดแทนการนำเข้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME การพัฒนาเครื่องจักรกลแบบวิศวกรรมย้อนรอย เครื่องเคลือบ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แม่พิมพ์ เครื่องทุ่นแรงสำหรับการแปรรูปอาหารที่ต้องใช้แรงงานคน การพัฒนาเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือลดการนำเข้า

3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาไทย

 • การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และตลาดรวมทั้งช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งออกหรือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่และภาวะสังคมสูงวัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบไร้ของเสีย และผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการศึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม

uuuuu


ผลผลิต

———-ได้ผลผลิตจากงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

 • แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชยได้
 • กลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และแนวทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันได้เชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอัญมณีและครื่องประดับ เซรามิก สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ
 • เทคโนโลยีใหม่ และ/หรือ นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 • องค์ความรู้ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)