ข้อสรุปจากการประชุมหารือ : งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ภายใต้ชื่อ “ลาย #2 กลิ้ง กด และ ก่อ” งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางโครงการ “สัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี” ได้จัดแสดงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ สังกัดสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีกลุ่มชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 กลุ่มผลิตภัณฑ์

สรุปการประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการและนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการและนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐ/ เอกชน ผู้ประกอบการ และเครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทางชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2562 และเป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่